Pomiń nawigację

RODO

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Damian Marczyński – iod@turawa.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję:

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Turawie z siedzibą w Turawie (46-045) przy ulicy Opolskiej 47

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: psp.turawa@oswiata-turawa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email: iod@turawa.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane oraz dane dziecka/podopiecznego będą przetwarzane gdy:

  1. Jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w odniesieniu do realizacji działań edukacyjno- wychowawczych oraz sprawozdawczych, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.2022 poz. 2230 z zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2022 poz. 2597 ze zm.).
  2. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych oraz danych dziecka/podopiecznego w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

  1. Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  2. Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  3. Media, portale społecznościowe, strony internetowe, w zakresie i celu określonym w udzielonej przez Pani/Pana zgodzie.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Infolinia: 606-950-000

Informacja o obowiązku lub dowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w tym zakresie będzie skutkowało odmową realizacji usług.