Pomiń nawigację

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://pspturawa.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: nie było


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Część z opublikowanych zdjęć może nie mieć opisu alternatywnego.
  2. Zamieszczone na stronie dokumenty nie są dostępne cyfrowo w całości.
  3. Niektóre dokumenty mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innych organizacjach lub przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Data sporządzenia deklaracji: 2023-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Barłóg, mail: psp.turawa@oswiata-turawa.pl Kontaktować można się także telefonicznie: 774212029. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turawie, ul. Opolska 22, 46-045 Turawa

Dostępność wejścia: Dla osób przychodzących dostępne są :

Dostępność komunikacyjna budynku: Budynek szkoły nie posiada podjazdów oraz windy dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostosowania: W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pana woźnego lub pani sprzątaczki, przebywającej w pomieszczeniu socjalnym usytuowanym w korytarzu przy wejściu głównym.

Miejsca parkingowe: Na parkingu przed budynkiem szkoły nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turawie będzie dążyła do zapewnienia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej na parkingu przy szkole.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.