Pomiń nawigację

Opolska eSzkoła - instrukcja

Wniosek o dostęp

Przed rozpoczęciem korzystania z portalu, konieczne jest złożenie wniosku:

Pierwsze logowanie/zapomniałem loginu lub hasła/ważność hasła wygasła

uonetplus.eszkola.opolskie.pl/turawa

Krok 1.

strona logowania do opolskiej eszkoły z zaznaczonym przywracaniem dostępu


Krok 2.

witryna opolskiej eszkoły - przywracanie dostępu

Kolejne logowania

krok 2. – wpisujemy prawidłowy login i hasło.

Zasady bezpiecznego użytkowania portalu Opolska eSzkoła

 1. Każdy użytkownik portalu otrzymuje i posługuje się indywidualnym, imiennym kontem.
 2. Informacje o koncie (identyfikator, hasło oraz klucze cyfrowe) przekazywane użytkownikom w formie zapewniającej poufność. Jeżeli użytkownik podejrzewa naruszenie poufności zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt administratorowi.
 3. Wraz z informacją o koncie użytkownik zostaje pouczony w zakresie odpowiedzialności za posługiwanie się kontem oraz otrzymuje opis zasad bezpiecznego użytkowania systemu.
 4. Zaleca się, by każdy użytkownik złożył oświadczenie potwierdzające znajomość zasad bezpieczeństwa i przepisów o ochronie danych osobowych oraz zobowiązanie do ich przestrzegania. Szczegółowe zasady w tym zakresie regulują wewnętrzne procedury Powierzającego.
 5. Użytkownik podczas pierwszej sesji pracy z systemem, niezwłocznie po uzyskaniu dostępu do indywidualnego konta powinien dokonać zmiany hasła.
 6. Użytkownik powinien zmieniać swoje hasło nie rzadziej niż co 30 dni.
 7. Hasło powinno składać się z co najmniej jednej wielkiej litery, co najmniej jednej małej litery oraz co najmniej jednej cyfry lub znaku specjalnego. Minimalna dopuszczalna długość hasła to 8 znaków.
 8. Hasło należy zapamiętać, nie należy go zapisywać. Jeśli istnieje konieczność zapisania hasła, należy przechowywać je w bezpiecznym miejscu, przy czym pełna odpowiedzialność za zapisane hasło i konsekwencje wynikające z jego ewentualnej utraty spoczywają na użytkowniku.
 9. Obowiązuje bezwzględny zakaz ujawniania haseł osobom trzecim.
 10. W przypadku podejrzenia wejścia w posiadanie hasła przez osoby trzecie należy niezwłocznie podjąć próbę zmiany hasła i zgłosić ten fakt Administratorowi.
 11. W przypadku zapomnienia bądź utraty hasła należy zgłosić się do administratora i niezwłocznie wykonać procedurę zmiany hasła na nowe.
 12. Administrator dokonuje zmiany hasła jedynie na wniosek właściciela konta, po potwierdzeniu jego tożsamości.
 13. Użytkownik wprowadzając hasło powinien mieć pewność, że nie zostanie ono podejrzane przez osoby trzecie.
 14. Kończąc lub przerywając pracę z systemem należy się bezwzględnie wylogować. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której użytkownik oddala się od komputera, na którym pracował.
 15. Komputery, za pomocą których użytkownicy korzystają z systemu powinny być chronione za pomocą rozwiązań zapewniających ochronę przed złośliwym oprogramowaniem oraz atakiem z zewnątrz.
 16. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)